Committee

General Chair

Role Name Affiliation
General Chair Isao Shirakawa Univ. of Hyogo

Organizing Committee

Role Name Affiliation
Member Jacob Baal-Schem (Israel)
  David E. Burger (Australia)
  Kukjin Chun (Korea)
  Richard Gowen (USA)
  Aleksandra Kobiljski (France)
  Hidenori Nakazato Waseda Univ.
  Mototaka Taneya Sharp
  Lawrence Wang (Singapore)
Treasurer Takeshi Yamada NTT
Registration Takeshi Kumaki Ritsumeikan Univ.
Secretary Masahiro Fukui Ritsumeikan Univ.

Technical Program Committee (TPC)

Role Name Affiliation
Co-Chair Kazunori Shimamura Kochi Univ. of Tech.
Co-Chair Hironori Yamauchi Ritsumeikan Univ.
  Yasunori Araki Kintetsu Info. System
  Makoto Ezumi Hitachi High Tech.
  Michael N. Geselowitz (USA)
  Masahiro Ikumo Omron
  Kenji Mase Nagoya Univ.
  Kiyohiko Murakami GS Yuasa
  Haruo Okuda Shonan Instit. of Tech.
  Kunio Okude Kansai Electric Power
  Byung Gook Park (Korea)
  Shigeo Sato Tohoku Univ.
  Hiroshi Suzuki Japan Univ. of Economics
  Kohji Yuasa Panasonic
  Hiroshi Wada GS Yuasa
Secretary Yohei Fukumizu Ritsumeikan Univ.

Local Committee

Role Name Affiliation
Chair Miki Yamamoto Kansai Univ.
  Kazunori Hayashi Kyoto Univ.
  Haruko Kawahigashi Mitsubishi Electric Corp.
  Nobuyuki Takamori Sharp
 • Important dates
 • 500-word abstract
  • Submission deadline: 14 February 2017
  • Acceptance notification: 24 February 2017
  • Deadline extended
  6-page full-paper
  • Submission deadline: 24 March 2017
  Registration
  • Registration opens: 25 May 2017
  • Early registration deadline: 15 June 2017